You are here: Home > Sichuan Guide > Sichuan Attractions

Sichuan Attractions

 1. Jiuzhaigou Valley
 2. Huanglong Valley
 3. Mt. Emei
 4. Leshan Giant Buddha
 5. Dujiangyan Irrigation Project
 6. Mt. Qingcheng
 7. Mt. Siguniang
 8. Jianmen Pass
 9. Ya-an Bifengxia Panda Base
 10. Niubei Mountain
 11. Hailuogou National Glacier Forest Park
 12. Dujiangyan Panda Valley
 13. Yading Nature Reserve (Last Shangri-la)
 14. Chengdu Panda Base
 15. Wolong Shenshuping Panda Base
 16. Danba Jiaju Tibetan Village
 17. Danba Zhonglu Tibetan Village
 18. Langmusi
 19. Jiayang Steam Train
 20. Mount Gongga
 21. Xinduqiao
 22. Paoma Mountain
 23. Mugecuo Lake
 24. Tagong Grassland
 25. Luding Bridge
 26. Litang Horseracing Festival
 27. Litang Monastery
 28. Genyen Holy Mountain
 29. Renkang House
 30. Lenggu Monastery
 31. Gonchen Monastery
 32. Palpung Monastery
 33. Xinluhai Lake
 34. Chola Mountain
 35. Dzogchen Monastery
 36. Manigange
 37. Yala Snow Mountain
 38. Daofu Houses
 39. Huiyuan Monastery
 40. Suopo fortification
 41. Kathok Monastery
 42. Palyul Monastery
 43. Yarchen Monastery
 44. Chonggu Monastery
 45. Kasa Lake
 46. Munigou Valley
 47. The First Bend of the Yellow River
 48. Zoige Grassland
 49. Xiling Snow Mountain
 50. Lius Manor Museum
 51. Huashuiwan Hotspring
 52. Baiyan Temple
 53. Jianchuan Museum Cluster
 54. Wolong National Nature Reserve
 55. Mengding Moutain
 56. Shangli Ancient Town
 57. Emeishan Great Buddha Temple
 58. Guangyuan Thousand Buddha Cliff
 59. Bright Moon Gorge
 60. Huangze Temple
 61. Gucheng Mountain
 62. Deng Xiaoping-s Hometown
 63. Sanxingdui Ruins Museum
 64. Baoen Temple
 65. Wanglang National Nature Reserve
 66. Chengdu
 67. Wuhou Shrine
 68. Jinli Ancient Street
 69. Jinsha Site Musuem
 70. Tianfu Square
 71. Kuan & Zhai Alley
 72. Qingyang Taoist Temple
 73. Lugu Lake
 74. Muli Monastery
 75. Sertar County
 76. Seda Wuming Buddhist Institute
 77. Moxi Ancient Town
 78. Zhuokeji Chieftains Fortress
 79. Bipenggou Valley
 80. Taoping Qiang Village
 81. Dagu Glacier
 82. Se’er Ancient Tibetan Village
 83. Dengchigou Church
 84. People’s Park Chengdu
 85. Dujiangyan Panda Base
 86. Sutra Printing House
 87. Zhaohua Ancient Town
 88. Qijiang Ancient Town
 89. Seda Wuming Buddhist Institute
no data